Informace o cookies na této stránce
Web Brno-Oresin.cz žádá Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Statutární město Brno

Stavební úřad | Brno - Ořešín

ÚMČ Brno-Ořešín
U zvoničky 12/4
621 00 Brno
Telefon na úřad:
606 684 890
Č.ú.: 6145225339/0800
E-mail: sekretariat@oresin.brno.cz

Elektronicky podepsané: podatelna.oresin@brno.cz
Datová schránka:
b8pbw3n
Facebook:
Logo Facebook
Banner: Munipolis - Důležité informace ze samosprávy přímo do telefonu
Pečeť 740 let OŘEŠÍN

Ikonka - logo Krizport
Ikonka - web městské policie
Informace o cookies
Prohlášení o přístupnosti
Ochrana oznamovatele

Základní informace ke stavebnímu úřadu

Název
Úřad městské části města Brna Brno-Ořešín, stavební úřad
Sídlo
U zvoničky 12/4, 621 00 Brno
Oprávněná osoba
Ing. Soňa Dvořáková
Úřední hodiny
pondělí a středa od 8 - 16.30 hodin
Kontakty
tel.: 728 615 196, 606 684 890 (kancelář)
e-mail: stavebni@oresin.brno.cz

Úřad městské části Města Brna, Brno-Ořešín, stavební úřad vykonává pro území městské části Brno-Ořešín následující činnosti:
 1. obecný stavební úřad
  • vydává územně plánovací informaci
  • vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, územní opatření
  • uzavírá veřejnoprávní smlouvy (územní i stavební)
  • posuzuje ohlášení stavby nebo její změny, terénní úpravy, udržovací práce, zařízení
  • vydává stavební povolení
  • posuzuje změny stavby před dokončením
  • vydává kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlas
  • povoluje předčasné užívání staveb, zkušební provoz
  • posuzuje změny užívání staveb
  • povoluje či nařizuje odstraňování staveb
  • nařizuje zabezpečovací práce a nezbytné úpravy
  • vykonává kontrolní prohlídky staveb
 2. speciální stavební úřad – vodní hospodářství (vodoprávní úřad)
  • vykonává působnost vodoprávního úřadu ve věcech povolování odběru podzemních vod pro domácnosti a staveb studní pro fyzické osoby
  • vykonává vodoprávní dozor
 3. vyměřuje místní poplatky za užívání veřejného prostranství
 4. přiděluje evidenční čísla chat a vede jejich evidenci
 5. zapisuje stavby do RÚIAN
 6. vytváří sestavy pro statistická hlášení
 7. vydává vyjádření a stanoviska pro katastrální úřad, pozemkový úřad, zajišťuje součinnost s finančním úřadem.
 8. poskytuje informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.


Příslušnost:
věcná příslušnost:
- čl. 18 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
- § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- čl. 34 odst. 2 Statutu města Brna (OZV č. 10/2013)
místní příslušnost:
- § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řádPro většinu žádostí ke zdejšímu stavebnímu úřadu existují buď celostátně předepsané formuláře (na úseku územního plánování a stavebního řádu) nebo alespoň vzorové formuláře (vodoprávní úřad). Pokud žádný formulář neodpovídá tomu, o co chcete požádat, napište vlastní žádost. Ta však musí odpovídat zákonným ustanovením ( zákon č. 500/2006 Sb., správní řád - § 37 a 45).

Z každého podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Žádost nesmí být zjevně právně nepřípustná. Takovou žádost správní orgán neprojednává a řízení zastaví.
Pro žadatele, kteří chtějí umístit, postavit, přestavět nebo zbourat stavbu nebo zařízení podléhající stavebnímu zákonu (rodinný dům, přípojka, plot, zahradní domek, jímka, bazén, garáž, přístavba, nástavba nebo stavební úprava stávajícího rodinného domu či jiného objektu apod.) je pro většinu žádostí stanovena povinnost použít formuláře předepsané prováděcí vyhláškou (vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu) a doložit dokumentaci, jejíž náležitosti jsou stanoveny také vyhláškou (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb která je změněna vyhláškou č. 62/2013 s účinností od 1. 3. 2013).

Informace ke stavebnímu zákonu - zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, tj. po velké novele stavebního zákona účinné od 1. 1. 2013 a informace ke změnám prováděcích vyhlášek podání najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
Formuláře žádostí ke stavebnímu zákonu lze vyžádat na stavebním úřadě nebo stáhnout zde.
Vzhledem k poměrné komplikovanosti platných předpisů doporučujeme v konkrétních případech vždy předchozí konzultaci na našem stavebním úřadě (úřední dny pondělí a středa 8.00 - 16.30 hod.)
Pro vodoprávní úřad (např. povolování studní a odběru podzemní vody) jsou k dispozici vzory formulářů stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, lze je vyžádat u stavebního úřadu nebo stáhnout z webových stránek uvedených níže.
Vzory formulářů podání dle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) - odkaz na web MZE ČR

Od 1. 1. 2019 vstoupil v platnost zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění vodní zákon; změna se dotýká mimo jiné průzkumných vrtů. Základní informace ke změnám ohledně vrtů a studní se dočtete zde.